Đăng ký chương trình

Chương trình của chúng tôi

Hội thảo các chương trình được 16 phiên mỗi hơn 8 tuần và là hoàn hảo cho trẻ em và người lớn, mới bắt đầu để nâng cao.

 • Thompson's Thespians: Tìm hiểu các kỹ năng cơ bản trong một diễn viên sân khấu trong một môi trường an toàn và vui vẻ.
  Phí hội thảo: 3.000.000 VNĐ
 • Nhà hát Mekong works: Hoàn thành mong muốn hành động trên sân khấu! Tham gia với chúng tôi và học về nghệ thuật sân khấu và biểu diễn tại một mức trung cấp đến nâng cao.
  Phí hội thảo: 3.000.000 VNĐ
 • Học viện cảm hứng Minds: Tăng cường quản lý học tập và kỹ năng tư duy phê phán và thực hiện tốt nhất của bạn với sự tự tin.
  Phí hội thảo: 3.000.000 VNĐ
 • Drama tại cốt lõi: cải thiện hiệu suất của nhóm làm việc với sự phát triển chuyên môn về giáo dục và doanh nghiệp của chúng tôi trong quản lý đội/lớp học.
  Phí hội thảo: 3.000.000 VNĐ
^ Naima Thompson